سکتور حکومت داری

سکتور حکومت داری روی موضوعات کاری مهمی چون: حکومت داری، حاکمیت قانون و حقوق بشر، تقویت شورای ولایتی و محلی، عدالت و حاکمیت قانون، امور دینی، اصلاحات ادارات دولتی، حقوق بشر و حقوق زنان فعالیت دارد. این سکتور دارای یک تعداد اعضاء بوده که در جهت برآورده شدن اهداف سکتور حکومت داری یکدیگر را یاری مینمایند.

معاونیت و اداری مقام ولایت، اداره سارنولی، محاکم، ریاست حقوق، مدیریت محابس، ریاست حج اوقاف، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری، شورای ولایتی، کمسیون مستقل انتخابات، اداره مبارزه با فساد اداری، اداره مبارزه با مواد مخدر، اداره محیط زیست، PRT، ، اداره زیربط ملل متحد، NGOهای زیربط داخلی و خارجی، موسسه های هماهنگیACBAR

برای معلومات بیشتر  سکتور حکومت داری لطفا اینجا را کلیک کنید.