سکتور زیربنا و منابع طبیعی

سکتور زیر بنا یکی از بخش های مهم وحیاتی کمیته انکشاف ولایتی بوده واکثر زیر ساخت های اقتصادی به آن تعلق دارد این سکتور ساحه فعالیت بسیار وسیع داشته تنظیم کننده تمام فعالیت های زیر بنایی انکشافی درجهت رشد اقتصادمی باشد این سکتور موضوعات کاری مشخص داشته که عمدتاً روی مسائلی همچون: سرک ها، ترانسپورت زمینی، ترانسپورت هوایی، انرژی و آب، مخابرات، معادن و منابع طبعی، انکشاف شهری بحث مینماید.

ریاست این سکتور را ریاست تنظیم آب به عهده داشته و یک تعداد دیگر ادارات دولتی و موسسات عضو آن میباشند که به ترتیب ذیل اند:

ریاست فواید عامه، ریاست مخابرات، ریاست برق، ریاست آبرسانی، ریاست معادن، ریاست ترانسپورت، ریاست انکشاف شهری، اداره جیودیزی و کارتوگرافی، اداره محیط زیست، شاروالی، اداره مبارزه با فساد اداری، اداره مبارزه با مواد مخدر ، اداره زیربط ملل متحد، NGOهای زیربط داخلی و خارجی، PRTموسسه های هماهنگی  ACBAR

هدف سکتور: بهره ورداری مناسب از منابع طبیعی به منظور رشد اقتصاد ملی، ایجاد شغل، کاهش فقر و رفاه عامه.

برای معلومات بیشتر سکتور زیربنا و منابع طبیعی لطفا اینجا را کلیک کنید.