سکتور تعلیم و تربیه

سکتور تعلیم و تربیه یکی دیگر از سکتورهای کمیته انکشاف ولایتی بوده که عمدتاً روی موضوعات مهمی از قبیل: تعلیم و تربیه، تعلیمات ابتدایی و ثانوی، تحصیلات عالی، انکشاف منابع بشری، فرهنگ، رسانه ها و ورزش بحث مینماید.

 ریاست این سکتور را ریات معارف به عهده داشته و ریاست پوهنتون(تحصیلات عالی)، ریاست اطلاعات و فرهنگ، آمریت ورزشی(سپورت)، اداره مبارزه با فساد اداری، اداره مبارزه با مواد مخدر، اداره محیط زیست از اعضاء سکتور تعلیم و تربیه میباشند.

        این سکتور را یک تعداد موسسات جهت رسیده به اهدافش کمک میمنایند که مهمترین آنان به شرح ذیل اند:

UNICEF، UNESCO، PRT، ااداره زیربط ملل متحد، NGOهای زیربط داخلی و خارجی، موسسه های هماهنگی  ACBAR

هدف از ایجاد این سکتور بلند بردن کیفیت سطح علم و دانش و همچنین دسترسی مناطق دورافتاده به معیارهای تعلیمی میباشد.

برای معلومات بیشتر سکتور تعلیم و تربیه لطفا اینجا را کلیک کنید.