سکتور صحت

سکتور صحت عمدتاً روی موضوعات کاری مهمی از قبیل: صحت، انکشاف مجموعه خدمات ابتدایی صحی، توسعه مجموعه خدمات اساسی(شفاخانه)، کنترول امراض ساری و غیر ساری در سراسر کشور، اداره منابع بشری سکتور صحت؛ بحث مینماید.ریاست این سکتور را ریاست صحت عامه به عهداه داشته البته قابل ذکر است که ریاست صحت عامه هرات برای رسیدن به اهداف خویش تنها نبوده بلکه موسسات همکار ملی و بین المللی را در کنار خویش دارد که عبارت اند از:

دفتر نمایندگی سازمان صحی جهان، دفتر نمایندگی یونیسیف ، تیم بازسازی ولایتی، شبکهُ انکشافی باختر، موسسهُ ابن سینا، دفتر بَرَک، دفتر ورلد ویژن، دفتر هندیکپ، دفتر پروگرام غذایی جهان، دفتر CHA، دفتربهزیستی تحرک، دفتر IAM، دفتر NPORRA، دفتر CAPANIMUR، نماینده گی USAID، دفتر AIL.

هدف از ایجاد این سکتور: عرضه خدمات معیاری و اساسی برای تمام مردم .

برای معلومات بیشتر  سکتور صحت لطفا اینجا را کلیک کنید.