سکتور زراعت و انکشاف دهات

سکتور زراعت و انکشاف دهات دارای نقش مهم در انکشاف اجتماعی و اقتصادی استراتژی انکشاف ملی کشور عزیزمان داشته که با محوریت موضوعاتی از قبیل: زراعت، انکشاف دهات، زیربناهای روستایی به شمول اداره انکشاف جوامع محلی، خدمات مالی دهات و انکشاف تشبثات روستایی به وجود آمده است.

  ریاست های  زراعت و انکشاف دهات از جمله اعضاء اصلی سکتور بوده همچنین ادارات مبارزه با مواد مخدر، محیط زیست و مبارزه با فساد اداری از دیگر اعضاء این سکتور میباشند. لازم به ذکر است که یک تعداد موسسات ملی و بین المللی این سکتور را جهت رسیدن به اهداف آن کمک مینمایند که مهمترین آنها عبارتند از: PRT، WFP، FAO، UNODC، اداره زیربط ملل متحد، NGOهای زیربط داخلی و خارجی موسسه  هماهنگی  ACBAR.

هدف سکتور عبارت از: رشد اقتصادی و مصئونیت غذایی متکی بر تنظیم منابع طبیعی، افزایش تولیدات  و حاصلات زراعتی، بهبود زیربناهای فزیکی و توسعه بازارها هدف عمده و فراگیر به سطح ملی بوده در حالیکه تهیه زمینه زنده گی سالم و مرفه برای دهاقین، مالداران و بالعموم مردم دهات به منظور تشویق و تامین روحیه زندگی روستایی و جلوگیری از هجوم روستائیان به شهرها این راهی است به سوی کاهش فقر، کشت قانونی، رفاه و امنیت ملی و این ماموریت سکتور زراعت و انکشاف دهات در ولایت هرات میباشد.

برای معلومات بیشتر  سکتور صحت لطفا اینجا را کلیک کنید.