سکتور مصئونیت اجتماعی

سکتور مصئونیت اجتماعی عمدتا روی موضوعاتی از قبیل:کمک های بشری هنگام و قوع حوادث غیر مترقبه، کمک به زنان آسیب پذیر، کمک به جوانان بیکار و سربازان خلع سلاح شده، کمک به معلولین، کمک مهاجران و عودت کننده گان بحث مینماید.

ریاست این سکتور را ریاست کار و امور اجتماعی شهدا و معلوین به عهده داشته و ادارات ذیل عضویت آن را به عهدا دارند:

ریاست عودت مهاجرین، ریاست امور زنان، ریاست سرحدات، ریاست مسقل کوچی ها، اداره مبارزه با فساد اداری، اداره مبارزه با مواد مخدر، اداره محیط زیست، شورای ولایتی.

لازم به ذکر ست که  برخی موسسات غیر دولتی و سازمانهایUNهم عضو این سکتور بوده که به شرح ذیل اند:

UNHCR، UNAMA، ، ااداره زیربط ملل متحد، NGOهای زیربط داخلی و خارجی، موسسه های هماهنگی  ACBAR

هدف سکتور:حمايت از مصئونيت اجتماع، رفاه و دفاع از حقوق انساني  و اقشارآسيب پذير و دست گيري خانواده های بي بضاعت اعم از زنان و كهنسالان در قسمت كاهش فقر، كاهش بي سوادي و كاهش بي كاري، منع كشت خشخاش در جامعه از طريق تطبيق استراتيژي سكتوري مصونيت اجتماعي.

برای معلومات بیشتر سکتور مصئونیت اجتماعی  لطفا اینجا را کلیک کنید.