سکتور اداره اقتصاد و رشد سکتور خصوصی

سکتور اداره اقتصاد و رشد سکتور خصوصی یکی از جمله سکتور های کمیته انکشاف ولایتی بوده و متشکل از دودسته اعضا میباشد:

1، اعضای دائمی:ریاست اقتصاد(ریاست سکتور)، مستوفیت، گمرک، اتاقهای تجارت، اداره جوازنامه ها، اداره آیسا، اتحادیه صنعتگران.

2، اعضای اتفاقی: این اعضا بر حسب نیاز جلسه و طبق موضوع قابل بحث در اجندا که ارتباط مستقیم با آنها دارند به طور اتفاقی دعوت میشوند، که شامل:بانکهای خصوصی، محاکم تجارتی، نماینده گان سایر کمیته های سکتوری، اشخاص انفرادی، سازمان های تجارتی و حقوقی و بعضی از شرکت های خصوصی میباشد.

هدف از ایجاد سکتور بررسی مشکلات سکتور خصوصی میباشد که میتواند شامل مباحثی همچون ضعف در زیرساخت های صنعتی و تجارتی و عدم موافق بودن قوانین و مقررات تجارتی با محیط تجارتی فعلی افغانستان، کمبود ظرفیت در سکتور خصوصی، عدم انسجام در قوانین گمرکی که باعث ضعف در تولید کننده گان خصوصی می شود، بروکراسی طویل دولتی در بخش اخذ جواز کار، ثبت شرکت و اخذ نمبر تشخصیه مالیاتی و ده ها موارد دیگر که باعث کند شدن رشد سکتور خصوصی میگردد.

برای معلومات بیشتر  سکتور اداره اقتصاد و رشد سکتور خصوصی لطفا اینجا را کلیک کنید.