ولسوالي رباط سنگی

 

ولسوالی کشک رباط سنگی که موقعیت آن، از جانب شرق با ولسوالی کشک کهنه و قسمتی به کوه های مربوط ولسوالی کرخ، سمت غرب با ولسوالی های گلران و زنده جان، از جانب شمال با کشور دوست ترکمنستان و از جانب جنوب به کوه بابا، بند بقرچر و ولسوالی انجیل میرسد دارای حدود 180000 نفوس بوده و مساحت آن  حدود 5000 کیلومتر مربع تخمین گردیده است.این ولسوالی که در مرز ترکمنستان موقعیت دارد مرکز آن را رباط سنگی مینامند و دارای 215 قریه خورد و بزرگ می باشد.بندر ترانزیت شهرک تورغندی، شامل ولسوالی کشک رباط سنگی بوده که از اهمیت خاصی برخوردار است. مسافه 75 کیلومتر سرک عمومی (هرات – تورغندی)، طور پخته و اساسی است و حدود 300 کیلومتر سرک خامه دارد که قریجات این ولسوالی را بهم پیوند میدهد.دریای عمومی آن بنام دریای کشک مشهور است که از منطقه کوهدامن زیارت بابا و ولسوالی کشک کهنه سرچشمه گرفته ساحه 70 کیلومتر از ولسوالی کشک رباط سنگی را عبور می نماید و به خاک ترکمنستان منتهی میشود؛ لازم به یاد آوریست چهار رود خانه کوچک دیگر نیز درین ولسوالی وجود دارد.شغل و پیشه اکثر مردم در ولسوالی کشک رباط سنگی زراعت و مالداری بوده که محصولات مهم  و منبع مهم درآمد شان را گندم، جو، نخود، کرابیه، عدس، خربوزه و هندوانه میسازد. تربیه مواشی نیز یکی از پیداوار مهم ولسوالی کشک رباط سنگی بحساب می آید؛ همه ساله تعداد هزاران راًس گوسفند، گاو و شتر به شهر هرات غرض فروش عرضه می گردد. ساحه اراضی آن 70% زراعتی میباشد که اغلبآ ساحه للمی زار و 15% آبی نیز می باشد.آبدات تاریخی این ولسوالی مزارات با سابقه طولانی و مشهور می باشند؛ از جمله میتوان از مزار خواجه تلختان، زیارت بابا، خواجه سبز پوش، خواجه عالم، خلیفه رحمت، خلیفه عزیزان، لک لک خانه، خواجه نور، چهل دختر و خواجه علم دار تورغندی نام برد. این آبدات تاریخی میتوانند مًعرف هرات منحیث یک شهر توریستی در جهان باشند.این ولسوالی دارای 56 باب مکاتب لیسه و متوسطه در بخش های ذکور و اناث، 4 باب مراکز صحی انسانی، 3 باب کلینیک حیوانی نیز می باشد.

برای نقشه ولسوالی لطفا اینجا را کلیک کنید.