اعمار لیترین های 6غرفه ئی و4غرفه ئی هشت مکتب مرکزی به اعلان داوطلبی گذاشته شد

تاریخ نشر: Oct 02, 2012

شهر: هراتمحتوايات:

بتاریخ 1391/7/30 اعمار لیترین های 6غرفه ئی و4غرفه ئی هشت مکتب مرکزی به اعلان داوطلبی گذاشته شده است .که قرار است بتاریخ 1391/8/27 در ریاست معارف آفرگشائی صورت میگیرد .