اعمار حفر چاه آب عمیق و واش روم چهار غرفه ئی در هفت ولسوالی

تاریخ نشر: Nov 07, 2012

تاريخ خاتمه: Dec 04, 2012

شهر: Heratمحتوايات:

ریاست معارف در نظر دارد در هفت ولسوالی چاه آب عمیق وواش روم چهار غرفه ئی  اعمار وحفر نماید . موسسات وشرکت ها میتواند در مقابل  (1000) افغانی پول غیر قابل باز گشت از مدیریت عمومی تهیه وتدارکات معارف شرطنامه اخذ بدارند. وآفر گشائی به تاریخ 1391/9/14 بریاست معارف صورت میگیرد پول حق الاشاعه آن از طرف مدیریت محاسبه معارف پرداخت می شود .