حفرچاه آب آشامیدنی و تهیه تعداد 300 پایه میز وچوکی طلاب برای سه مکتب در ولسوالی های انجیل و پشتون زرغون

تاریخ نشر: Jan 22, 2013محتوايات:

ریاست معارف هرات حفرچاه آب آشامیدنی و تهیه تعداد 300  پایه میز وچوکی طلاب برای سه مکتب در ولسوالی های انجیل و پشتون زرغون رابه اعلان داوطلبی گذاشته است.

بناءٌ اشخاص و موسساتیکه خواهش اشتراک در داوطلبی را داشته باشند میتوانند شرطنامه را از تاریخ نشر اعلان الی مدت 21 یوم کاری از مدیریت عمومی تهیه وتدارکات در بدل 1000 افغانی پول غیر قابل باز گشت اخذ بدارند

پول حق الاشاعه آن از طرف ریاست معارف پرداخت میگردد.