خریداری هشتاد هزار لیتر تیل

تاریخ نشر: Jan 26, 2013محتوايات:

"َریاست شرکت آبرسانی وکانالیزاسیون زون هرات در نظر دارد جهت چالانی جنراتورهای مربوط خویش مقدار هشتاد هزار لیتر تیل دیزل خریداری نماید .

شرکت های تجارتی و پمپ استیشن هایی که تیل مورد نیاز ریاست شرکت آبرسانی را تهیه کرده بتوانند از تاریخ نشر اعلان  الی 21 روز کاری به ریاست شرکت آبرسانی در خواست های خویش را ارائه نموده شرطنامه را ملاحظه تأمینات نقدآٌ اخذ میگردد."                                                                                                                                         تاریخ نشر:1391/11/7