تهیه حفر چاه در ولسوالی رباط سنگی و تهیه 490 پایه میز و چوکی طلاب در چهار مکتب ولسوالی های رباط سنگی و زنده جان

تاریخ نشر: Feb 11, 2013محتوايات:

ریاست معارف هرات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی باز داخلی (تهیه حفر چاه در ولسوالی رباط سنگی و تهیه 490 پایه میز و چوکی طلاب طبق نقشه در چهار مکتب ولسوالی های رباط سنگی و زنده جان) اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش رامطابق شرایط شرطنامه به لسان دری که در بدل پرداخت 500 افغانی بدست آوردند طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه از تاریخ نشر اعلان الی مدت 21 یوم کاری ارائه نمایند آفرهای دیر رسیده و انترنتی پذیرفته نمیشود. تضمین آفر مبلغ (40000) افغانی بوده و شرایط اهلیت مطابق ماده 17 قانون تدارکات میباشد.

پول حق الاشاعه آن از طرف ریاست معارف پرداخت میشود.

تاریخ نشر:1391/11/23