به کرایه گرفتن یک عراده موتر سراچه مدل 95 توسط ریاست معارف هرات جهت بازدید تیم انجینران در مرکز شهر و ولسوالی های پانزده گانه

تاریخ نشر: Feb 16, 2013محتوايات:

ریاست معارف هرات در نظر دارد جهت بازدید تیم انجینران خویش از پروژه های ساختمانی در مرکز شهر و ولسوالی های پانزده گانه این ریاست یک عراده موتر سراچه مدل 95 را به کرایه بگیرد.

بنا ٌافراد و اتحادیه های ترانسپورتی که خواهان عقد قرار داد را داشته باشند میتوانند سر از تاریخ نشر اعلان الی 21 یوم کاری شرطنامه را در بدل 500 افغانی پول غیر قابل برگشت از مدیریت عمومی تهیه و تدارکات ریاست معارف بدست آورند.مبلغ 20250 افغانی تضمین فی عراده موتر در روز آفرگشائی نقدا اخذ میگردد.

تاریخ نشر: 1391/11/23