ریاست معارف هرات در نظر دارد دو عراده فلانکوچ طورکرائی برای مدت یک سال تعلیمی به خدمت بگیرد

تاریخ نشر: Feb 16, 2013محتوايات:

ریاست معارف هرات در نظر دارد جهت حمل ونقل شاگردان آمریت لسیه مسلکی روشندلان دوعراده موتر فلانکوچ طور کرائی برای مدت یک سال تعلیمی به خدمت بگیرد.

بناٌافراد واتحادیه های ترانسپورتی که خواهان عقد قرارداد را داشته باشند میتوانند سراز تاریخ نشر اعلان الی 21 یوم کاری شرطنام را در بدل 500 افغانی پول غیر قابل برگشت از مدیریت عمومی تهیه و تدارکات ریاست معارف بدست آورده مبلغ 20250افغانی تضمین فی عراده موتر در روز آفر گشائی نقداٌ اخذ میگردد.

تاریخ نشر: 1391/11/23