ریاست معارف هرات برای انستیتوت اداره و حسابداری به یک باب تعمیر کرایی دارای 12 اطاق کلان درسی ضرورت دارد

تاریخ نشر: Feb 16, 2013محتوايات:

ریاست معارف هرات برای انستیتوت اداره و حسابداری به یک باب تعمیر کرایی دارای 12 اطاق کلان درسی،  آب، برق، تلیفون که در ناحیه پنجم شاروالی موقعیت داشته باشد ضرورت دارد.

بناءٌ اشخاص وموسساتیکه خواهش اشتراک در داوطلبی را داشته باشند میتوانند شرطنامه را از تاریخ نشر اعلان الی مدت 21 یوم کاری از مدیریت عمومی تهیه وتدارکات در بدل 300 افغانی پول افغانی غیر قابل باز گشت اخذ بدارند.

پول حق الاشاعه آن از طرف ریاست معارف پرداخت میگردد.

تاریخ نشر: 1391/11/23