خریداری 2268 کیلو گرام گوشت گوسفند ( بره و بزغاله ) توسط ریاست معارف

تاریخ نشر: Mar 13, 2013محتوايات:

ریاست معارف هرات در نظر دارد تامقدار 2268 کیلو گرام گوشت گوسفند (بره و بزغاله ) لیله مدرسه فخرالمدارس خویش را بابت سال 1392 تهیه و آماده نماید بناٌ افراد و موسساتیکه خواهان عقد قرار داد را داشته باشند میتوانند از تاریخ نشراعلان الی مدت 14 یوم کاری شرطنامه را از مدیریت عمومی تهیه و تدارکات ریاست معارف در بدل 500 افغانی پول غیر قابل برگشت بدست آورند.