پروسه داوطلبی تخریب واعمارمجدد دیوار تعمیر ریاست زراعت، آبیاری ومالداری

تاریخ نشر: Apr 03, 2013محتوايات:

شماره دعوت به داوطلبی(باز)          MAIL/NCB002                                W                             

ریاست زراعت آبیاری ومالداری ولایت هرات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت منماید تا در پروسه داوطلبی تخریب واعمار مجدد دیوار تعمیر ریاست زراعت، آبیاری ومالداری که در دوجناح جاده عمومی سرک ولایت در مرز عقب نشینی قرار دارد مطابق مشخصات آن که درج اسناد داوطلبی میباشد اشتراک نموده و آفر های سربسته خویش را طبق شرایط شرطنامه به اساس قانون و طرزالعمل تدارکات عامه اقغانستان به لسان دری ترتیب و از تاریخ نشر اعلان الی 21 روز کاری ارائه نمایند.

وصول شرطنامه و تسلیمی آفرها الی ساعت (10) قبل از ظهر مورخ 11/2/1392 که آخرین معیاد تسلیمی آفرها میباشد صورت میگیرد. آفرهای دیر رسیده و انترنتی پذیروفته نمیشود تضمین آفر میلغ (200000) افغانی به شکل تضمین خط بانکی بوده و شرایط اهلیت شامل (جز الف، ب، ج، د، و، ه ) ماده 5.5 دستورالعمل قسمت دوم شرطنامه میباشد.

آدرس: جاده ولایت ریاست زراعت مدیریت تهیه و تدارکات

تاریخ نشر: 1392/1/13