داوطلبی (750) متریک تن گندم اصلاح شده بذری مطابق طرزالعمل تخنیکی

تاریخ نشر: Apr 03, 2013محتوايات:

 

شماره دعوت به داوطلبی (باز)                   MAIL/PD/NCB/ 0006                        G             

  ریاست زراعت آبیاری ومالداری ولایت هرات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی (750) متریک تن گندم اصلاح شده بذری مطابق طرزالعمل تخنیکی واصله مرکز خریداری نماید که مشخصات آن درج اسناد داوطلبی میباشد اشتراک نموده و آفر های سربسته خویش را طبق شرایط شرطنامه به اساس قانون و طرزالعمل تدارکات عامه افغانستان به لسان دری ترتیب واز تاریخ نشر اعلان الی 21 روز کاری ارائه نمایند.

وصول شرطنامه و تسلیمی آفرها الی ساعت (10) فبل از ظهر مورخ 9/2/1392 که آخرین معیاد تسلیمی آفرها میباشد صورت میگیرد.آفرهای دیر رسیده و انترنتی پذیرفته نمی شود تضمین آفر مبلغ (1400000) افغانی به شکل تضمین خط بانکی بوده و شرایط اهلیت داوطلب جواز فعالیت با اعتبار، تجارب و توانایی درهم چو قرارداد ها را داشته باشد .

آدرس: جاده ولایت ریاست زراعت مدیریت تهیه و تدارکات

تاریخ نشر: 1392/1/13