داوطلبی چهل متریک تن پیاز زعفران مطابق طرزالعمل تخنیکی

تاریخ نشر: Apr 03, 2013محتوايات:

شماره دعوت به داوطلبی(باز)  MAIL/PD/NCB/0005                                             G                                           

ریاست زراعت آبیاری و مالداری ولایت هرات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی چهل متریک تن پیاز زعفران مطابق طرزالعمل تخنیکی واصله مرکز خریداری نماید که مشخصات آن درج اسناد داوطلبی میباشد اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را طبق شرایط شرطنامه به اساس قانون وطرزالعمل تدارکات عامه افغانستان به لسان در ی ترتیب واز تاریخ نشر اعلان الی 21 روز کاری ارائه نمایند.

وصول شرطنامه و تسلیمی آفر ها الی ساعت (10) قبل از ظهر مورخ 10/2/1392 که آخرین معیاد تسلیمی آفرهامیباشد صورت میگیرد . آفرر های دیر ریسده وانترنتی پذیرفته نمی شود تضمین آفر مبلغ (700000) افغانی به شکل تضمین خط بانکی بوده و شرایط اهلیت داوطلب جواز فعالیت با اعتبار، تجارب و توانایی درهم چو قرار داد را داشته باشد.

آدرس: جاده ولایت ریاست زراعت مدیریت تهیه و تدارکات

تاریخ نشر:1392/1/13