داوطلبی تعداد 182 پایه دستگاه ماشین خشک کن زعفران

تاریخ نشر: Apr 03, 2013محتوايات:

 

شکاره دعوت به داوطلبی(باز) MALI/PD/NCB/0007                                                    G                                         

ریاست زراعت آبیاری ومالداری ولایت هرات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی تعداد 182 پایه دستگاه ماشین خشک کن زعفران مطابق طرزالعمل تخنیکی واطله مرکز خریداری نمادید.که مشخصات آن درج اسناد داوطلبی میباشد اشتراک نموده و آفر های سربسته خویش را طبق شرایط شرطنامه به اساس قانون و طرزالعمل تدارکات عامه اقغانستان به لسان دری ترتیب وابز تاریخ  نشراعلان الی 21 روز کاری ارائه نمایند.

وصول شرطنامه و تسلیمی آفرها الی ساعت (10) قبل از طهر مورخ 7/2/1392 که آخرین معیاد تسلیمی آفرها میباشد صورت میگیرد. آفرهای دیر رسیده و انترنتی پذیرفته نمی شود تضمین آفر مبلغ (250000) افغانی به شکل تضمین خط بانکی بوده و شرایط اهلیت داوطلب جواز فعالیت با اعتبار، تجارب و توانایی درهم چو قرار دادها را داشته باشد.

آدرس: جاده ولایت ریاست زراعت مدیریت تهیه و تدارکات

تاریخ نشر:1392/1/13