وزارت معارف از بودجه خویش اعمار تعمیر 12 صنفی مدرسه دینی ولسوالی شیندندولایت هرات را به اساس داوطلبی باز داخلی و قانون تدارکات ملی قرا داد مینماید

تاریخ نشر: Apr 06, 2013محتوايات:

وزارت معارف از بودجه خویش اعمار تعمیر 12 صنفی مدرسه دینی ولسوالی شیندندولایت هرات را به اساس داوطلبی باز داخلی و قانون تدارکات ملی قرا داد مینماید.

از شرکت های ساختمانی واجد شرایط دعوت بعمل میآید تا اسناد داوطلبی را در بدل 1000 افغانی پول غیر قابل باز گشت الی یک روز قبل از آفر گشائی از ریاست تهیه و تدارکات وزارت معارف ومدیریت عمومی تهیه وتدارکات ریاست معارف ولایت هرات بدست آورند.

آفر گشائی پروژه متذکره 21 روز کاری بعد از نشراعلان ساعت 10 قبل از ظهر در ریاست معارف ولایت هرات تدویر یاقته آفر های دیر رسیده و انترنتی پذیرفته نمیشود شرطنامه را ملاحظه نموده تضمین اخذ میگردد.

تاریخ نشر:1392/1/17