وزارت معارف از بودجه خویش اعمار تعمیر شانزده صنفی معه میز و چوکی دارالعلوم جامع شریف ولایت هرات را به اساس داوطلبی باز داخلی و قانون تدارکات ملی قرارداد مینماید

تاریخ نشر: Apr 06, 2013محتوايات:

وزارت معارف از بودجه خویش اعمار تعمیر شانزده صنفی معه میز و چوکی دارالعلوم جامع شریف ولایت هرات را به اساس داوطلبی باز داخلی و قانون تدارکات ملی قرارداد مینماید.

از شرکت های ساختمانی واجد شرایط دعوت بعمل میآید تا اسناد داوطلبی را در بدل 1000 اقغانی پول غیر قابل باز گشت الی یک روز قبل از آفر گشائی از ریاست تهیه و تدارکات وزارت معارف و مدیریت عمومی تهیه و تدارکات ریاست معارف ولایت هرات بدست آورند.

آفر گشائی پروژه متذکره 21 روز کاری بعد از نشر اعلان ساعت 10 قبل از ظهر در ریاست معارف ولایت هرات تدویر یافته آفرهای دیر رسیده وانترنتی پذیرفته نمیشودشرطنامه را ملاحظه نموده تضمین اخذ میگردد.

تاریخ نشر:1392/1/17