پروسه داوطلبی تهیه مقدار 152 تن کود کیمیاوی DAP و 305 تن کود کیمیاوی یوریا 46 فیصد

تاریخ نشر: May 06, 2013محتوايات:

شماره داوطلبی:  MAIL/NCB/0009/ G/

ریاست زراعت، آبیاری و مالداری هرات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی تهیه ( مقدار 152 تن کود کیمیاوی DAP  و 305 تن کود کیمیاوی یوریا 46  فیصد) مطابق مشخصات درج اسناد داوطلبی اشتراک نموده و آفر های سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه بلسان دری طبق قانون و طرزالعمل تدارکات افغانستان از تاریخ نشر اعلان الی 21 روز کاری ارائه نمایند.

وصول شرطنامه وتسلیمی آفر ها الی ساعت (2 بعد از ظهر ) مورخ 4/3/1392 که آخرین میعاد ضرب الاجل تسلیمی آفرها میباشد صورت میگیرد. آفر های دیر رسیده و انترنتی پذیرفته نمیشود .

تضمین آفر مبلغ (یک میلیون) افغانی بشکل تضمین خط بانکی یا نقده بوده و شرایط اهلیت جواز با اعتبار فعالیت تجارتی، توانائی مالی و تجربه کاری در همچو قرار دادها در زمینه میباشد.

آدرس: ریاست زراعت هرات، مدیریت عمومی مالی واداری، مدیریت تدارکات

تاریخ نشر: 1392/2/14