اعلان داوطلبی تعداد (1) قلم گاز سوختی آشپزخانه و واردها} مربوط شفاخانه حوزوی هرات

تاریخ نشر: Dec 07, 2016

تاريخ خاتمه: Jan 01, 0001

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

شفاخانه حوزوی هرات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی{ تعداد (1) قلم گاز سوختی آشپزخانه و واردها} اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوطه را در مقابل مبلغ 500 افغانی بدست آورده آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 9 بجه قبل از ظهر روز شنبه تاریخ 04/جدی/1395 به صندوق آفرها که در شعبه تدارکات مدیریت اداری شفاخانه حوزوی هرات واقع شهرهرات سرک اصلی ولایت گذاشته شده است ارایه نمایند. آفرهای دیر رسیده و اینترنتی قابل پذیرش نمیباشد . تضمین آفر به صورت (پول نقد، ضمانت بانکی) به مبلغ گاز سوختی آشپزخانه و واردها 110000 یکصد و ده هزار افغانی بوده و جلسه آفرگشایی بروز شنبه مورخ 04 جدی 1395 ساعت 10:00 بجه قبل از ظهر در سالون کنفرانس شفاخانه حوزوی هرات منزل دوم تعمیر اداری تدویر میگردد.

یادداشت: عقد قرارداد مشروط به منظوری بودجه میباشد.