اعلان پرزه جات مورد ضرورت وسایط مقام ولایت و ولسوالیها:

تاریخ نشر: Dec 20, 2016

تاريخ خاتمه: Jan 01, 0001

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

مقام ولایت هرات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک پرزه جات مورد ضرورت وسایط مقام ولایت و ولسوالیها اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوطه را در مقابل پرداخت ( 0 ) افغانی بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 10 قبل از ظهر روز 4 شنبه مورخ 22/10/1395 به مدیریت تهیه و تدارکات مقام ولایت واقع منزل سوم اطاق نمبر 3 ارائه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل قابل پذیرش نمی باشد. تضمین آفر مبلغ 100000/ افغانی بصورت نقده و یا گرانتی خط بانکی بوده و جلسه آفر گشایی ساعت 10 بجه قبل از ظهر روز چهارشنبه مورخ 22/10/1395 در مدیریت تهیه و تدارکات مقام ولایت برگزار می گردد.