اعلان داوطلبی ریاست محترم صحت عامه ولایت هرات برای ( ضروریات اعاشوی شفاخانه20 بستر تداوی معتادین غوریان برای سال 1396 که شامل: حبوبات، ترکاری، گوشت، میوه و غیره)

تاریخ نشر: Dec 28, 2016

تاريخ خاتمه: Jan 01, 0001

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

 ریاست محترم صحت عامه ولایت هرات در نظر دارد( تا ضروریات اعاشوی شفاخانه20 بستر تداوی معتادین غوریان برای سال 1396 که شامل: حبوبات، ترکاری، گوشت، میوه و غیره) را از طریق پروسۀ تدارکات به قرارد بسپارد. علاقمندان متوانند در خواستی های خویش را به آمریت شفاخانه 100 بستر معتادین موادمخدر واقع چهارسوی ولسوالی گذره جنب شفاخانه گذره به مدت 21 یوم کاری سپرده شرطنامه را ملاحظه و تضمین آفر نقداً اخذ میگردد.