اعلان داوطلبی ریاست کار، اموراجتماعی، شهدا و معلولین ولایت هرات برای ( تدارک 73 قلم مواد قرطاسیه مورد نیاز شعبات کاری درسال مالی 1396 )

تاریخ نشر: Dec 31, 2016

تاريخ خاتمه: Jan 01, 0001

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

ریاست کار، اموراجتماعی، شهدا و معلولین ولایت هرات دعوت به داوطلبی به شمار  MOLSAMD.HRT/NCB/G/005 به تمام واجدین شرایط اطلاع  میدهد. تا در پروسه داوطلبی( تدارک 73 قلم مواد قرطاسیه مورد نیاز شعبات کاری درسال مالی 1396 اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق به شرایط شرطنامه به لسان دری) طبق قانون تدارکات عامه از تاریخ نشراعلان الی مدت 21 یوم تقویمی ارائه نمایند.

وصول شرطنامه از تاریخ نشر اعلان آغاز میگردد و آفرهای دیر رسیده و انترنتی پذیرفته نمیشود.

تضمین آفر مبلغ (75000) افغانی( هفتاد و پنجاه هزارافغانی) نقداً اخذ میگردد و داوطلبان درخواستی های خویش را به مجتمع اداری مقام ولایت ریاست کار، اموراجتماعی، شهدا و معلولین طبقه اول مدیریت تهیه و تدارکات بسپارند.

قابل ذکر است تذکره تابعیت و جواز فعالیت حتمی است. جهت معلومات بیشتر به شماره تلفن های 2449087 و 0796312022  به تماس شوند.