اعلان داوطلبی روغنیات مورد ضرورت مقام ولایت

تاریخ نشر: Jan 08, 2017

تاريخ خاتمه: Jan 01, 0001

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

مقام ولایت هرات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک تیل (دیزل و پطرول) مورد ضرورت وسایط مقام ولایت و ولسوالی ها اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوطه  در مقابل پرداخت (0) افغانی بدست آورده آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق  قانون وطرزالعمل تدارکات طور سر بسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت (00 :10) قبل از ظهر روز 2 شنبه مورخ 11/11/1395 که آخرین میعاد ضرب العجل تسلیمی آفرها میباشد به مدیریت تهیه و تدارکات مقام ولایت واقع منزل سوم اطاق نمبر 3 ارائه نمایند. آفرهای دیر رسیده وانترنیتی پذیرفته نمیشود. تضمین آفرمبلغ(150000)افغانی بصورت نقده و یا گرانتی خط بانکی بوده و جلسه آفرگشایی ساعت 10 بجه قبل از ظهر روز دوشنبه مورخ 11/11/1395 در مدیریت تهیه و تدارکات مقام ولایت برگزار میگردد.