اعلان داوطلبی ریاست زراعت، آبیاری و مالداری هرات

تاریخ نشر: Oct 12, 2017

تاريخ خاتمه: Jan 01, 0001

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

ریاست زراعت، آبیاری و مالداری هرات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی خریداری تعداد( 4)  قلم وسایل و تجهیزات مورد نیاز مراکز پروسیس  زعفران با نورم های قبول شده شامل تعداد(4) پایه ماشین خشک کن اتومات، هوشمند و دارای رطوبت سنج و تعداد (6) پایه اسپکتروفوتومتر و تعداد (1) عدد ترازوی دیجیتال 0/0001  تعداد (6) عدد جت پرینتر که مشخصات آن درج اسناد داوطلبی میباشد اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را طبق شرایط شرطنامه به اساس قانون و طرزالعمل تدارکات عامه افغانستان به لسان دری ترتیب و از تاریخ نشر اعلان الی 21 یوم ارایه نمایند.

وصول شرطنامه و تسلیمی آفرها بعد از ختم میعاد 21 یوم اعلان ساعت (2:00) بعد از ظهر که آخرین معیاد تسلیمی آفرها میباشد صورت میگیرد. آفرهای دیر رسیده و انترنتی پذیرفته نمی شود تضمین آفر نقدا و یا گرانتی خط بانکی مبلغ ( 220000) افغانی اخذ و شرایط اهلیت داوطلب جواز فعالیت با اعتبار را داشته باشد.

آدرس: جاده ولایت ریاست زراعت مدیریت تهیه و تدارکات

پول نشر اعلان را از وجه متعمد (خلیل احمد) اخذ و بیل و کتنگ آنرا رسما ارسال دارید.