داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اعلان دعوت داوطلبی باز داخلی ( تهیه و تدارک مقدار 56400 لیتر دیزل پطرول و همچنین تدارکات 49 قلم قرطاسیه) مقام ولایت هرات.
اعلان دعوت به داوطلبی {مقام ولایت هرات} از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی باز داخلی { تهیه و تدارک مقدار 56400 لیتر دیزل پطرول و همچنین تدارک 49 قلم قرطاسیه } اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه...
Nov 19, 2015 -
اعلان داوطلبی تدارکات 57 قلم مواد اعاشوی و گاز مایع پخت و پز اطفال لیلیه پرورشگاه ها و کودکستانها توسط ریاست کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین
دعوت به داوطلبی به شماره :MOLSAMD.HRT/NCB/G//00L ریاست کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین ولایت هرات از تمام دواطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی (تدارکات 57 قلم مواد اعاشوی و گاز مایع پخت و پز اطفال لیلیه پرورشگاه ها و...
Nov 16, 2015 -
اعلان داوطلبی باز داخلی ( کرایه یک باب تعمیر با مشخصات ذکر شده در اعلان) توسط ریاست عدلیه
ریاست عدلیه ولایت هرات در نظر دارد تا یک باب تعمیر با مشخصات ذیل: 1. پنج اتاق برای (19) تن از مساعین حقوقی. 2. یک اتاق برای کارمندان اداری. 3. یک اتاق برای پرسونل خدماتی (دریور، گارد وغیره) 4. یک اتاق پذیرائی. 5. یک تالار کنفرانس. 6....
Nov 11, 2015 -
اعلان داوطلبی تدارکات (32) قلم مواد اعاشوی محجوزین مرکز اصلاح وتربیت اطفال مربوط به ریاست عدلیه
شمارۀ دعوت به داوطلبی:MOJ/JAS/NCB/ G 001 ریاست عدلیه هرات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی تدارکات (32) قلم مواد اعاشوی محجوزین مرکز اصلاح وتربیت اطفال در سال مالی 1395 که اعتبار از تاریخ 1/10/1394 الی 30/9/1395...
Nov 11, 2015 -
اعلان داوطلبی تدارکات (8) قلم روغنیات وسایط نقلیه ریاست عدلیه
شمارۀ دعوت به داوطلبی:MOJ/JAS/NCB/ G 002 ریاست عدلیه هرات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی تدارکات (8) قلم روغنیات وسایط نقلیه این اداره در سال مالی 1395 که اعتبار از تاریخ 1/10/1394 الی 30/9/1395 اشتراک نموده...
Nov 11, 2015 -
اعلان داوطلبی خریداری 60 متریک تن گندم اصلاح شده بذری، مقدار 60 متریک تن کود کیمیاوی دای امونیم فاسفیت DAP و مقدار(60) متریک تن کود کیمیاوی یوریا
MAIL/PD/NCB/0003 G شماره دعوت به داوطلبی (باز) ریاست زراعت آبیاری و مالداری ولایت هرات ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی خریداری 60 متریک تن گندم اصلاح شده بذری، مقدار 60 متریک تن کود کیمیاوی دای امونیم فاسفیت DAP و...
Aug 29, 2015 -
اعلان داوطلبی خریداری شش متریک تن پیاز زعفران
شماره دعوت به داوطلبی ( باز) MAIL/PD/NCB/0001 G ریاست زراعت آبیاری و مالداری ولایت هرات ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسهء داوطلبی خریداری شش متریک تن پیاز زعفران ، ماشین های خشک کن زعفران و بسته های زراعتی مطابق مشخصات...
Aug 08, 2015 -
اعلان داوطلبی خریداری 200 متریک تن پیاز زعفران
شماره دعوت به داوطلبی ( باز) MAIL/PD/NCB/0002 G ریاست زراعت آبیاری و مالداری ولایت هرات ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی خریداری 200 متریک تن پیاز زعفران، مطابق مشخصات تخنیکی که درج اسناد داوطلبی میباشد اشتراک...
Aug 08, 2015 -
ریاست معارف هرات در نظر دارد تا برای مکاتب شهر و ولسوالی ها اجناس زیر را از بودجه عادی این ریاست تهیه وعقد قرارداد نماید:
ریاست معارف هرات در نظر دارد تا برای مکاتب شهر و ولسوالی ها اجناس زیر را از بودجه عادی این ریاست تهیه وعقد قرارداد نماید: 1.میز وچوکی طلاب جدا از هم 2000پایه مطابق به سمپل و نقشه، 2. تخته...
Jul 23, 2015 -
اعلان داوطلبی دیزل و پطرول برای ریاست صحت عامه برای سال 1394
ریاست صحت عامه ولایت هرات برای وسایط نقلیه خویش طی سال 1394 مقدار 7000 لیتر دیزل و مقدار 8000 لیتر پطرول ضرورت دارد. شرکتها، مؤسسات، تانکهای تیل خصوصی و دولتی واجد شرایط که خواهش قرارداد آن را داشته باشند سر از تاریخ نشر اعلان الی مدت 21 روز کاری...
Apr 23, 2015 -
صفحه 37 از 41