داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
داوطلبی ریاست معارف ولایت هرات
قرار است مواد اعاشوی دارالعلوم عالی فخرالمدارس جمعاٌ به مبلغ (4557561) افغانی با شرکت لوژستیکی مرتضی رحمانی قرار داد گردد. موضوع به اطلاع عموم رسانیده شد در صورتیکه ادارات محترم و یا اشخاص در زمینه ادعای داشته باشند میتوانند الی مدت (14) یوم...
Mar 16, 2014 -
ریاست زراعت ولایت هرات در نظر دارد به تعداد (25) بست کمبود خویش را از طریق رقابت آزاد پر نماید.
ریاست زراعت ولایت هرات در نظر دارد به تعداد (25) بست کمبود خویش را از طریق رقابت آزاد پر نماید. که عبارت اند از: مدیریت عمومی نظارت وارزیابی بست 4 مدیریت تکنالوژی معلوماتی (IT) بست 5 آمر آبیاری بست 3 انجینیر دیزاین آبیاری...
Jan 27, 2014 -
ریاست صحت عامه ولایت هرات برای محصلین انستیتوت علوم صحی خویش در سال 1393 ضرورت به مواد غذائی و سوختی دارد.
ریاست صحت عامه ولایت هرات برای محصلین انستیتوت علوم صحی خویش در سال 1393 مواد غذائی از قبیل حبوبات، ترکاری، روغن، نان خشک، گوشت گاو، میوه جات و گاز مایع ضروری دارد شرکت های لوژستیکی، مؤسسات خصوصی و دولتی واجد شرایط که خواهش قرار داد آنرا داشته...
Jan 09, 2014 -
ریاست معارف هرات در نظر دارد سه عراده موتر فلانکوچ مورد نیاز شاگردان لیسه مسلکی روشندلان آمریت تعلیمات تخنیکی و مسلکی خویش را برای سال مالی 1393 عقد قرار دادنماید.
ریاست معارف هرات در نظر دارد سه عراده موتر فلانکوچ مورد نیاز شاگردان لیسه مسلکی روشندلان آمریت تعلیمات تخنیکی و مسلکی خویش را برای سال مالی 1393 عقد قرار دادنماید. بناٌ از عموم اشخاص و اتحادیه های ترانسپورتی که خواهان اشتراک در پروسه آفرگشائی...
Jan 07, 2014 -
ریاست معارف هرات در نظر دارد 15 قلم مواد اعاشوی لیلیه مرکزی انستیتوت زراعت آمریت تعلیمات تخنیکی ومسلکی را برای سال 1393 عقد قرار داد نماید.
ریاست معارف هرات در نظر دارد 15 قلم مواد اعاشوی لیلیه مرکزی انستیتوت زراعت آمریت تعلیمات تخنیکی ومسلکی خویش را برای سال مالی تعلیمی 1393 عقد قرارداد نماید. بناٌ از عموم اشخاص و مؤسساتیکه خواهان اشتراک در پروسه آفرگشائی را داشته باشند دعوت بعمل...
Jan 07, 2014 -
ریاست صحت عامه ولایت هرات برای محصلین انستیتوت علو صحی خویش در سال 1392 مواد غذائی از قبیل حبوبات، ترکاری و... ضرورت دارد.
ریاست صحت عامه ولایت هرات برای محصلین انستیتوت علو صحی خویش در سال 1392 مواد غذائی از قبیل حبوبات، ترکاری، روغن، نان خشک، گوشت گاو، میوه جات و گاز مایع ضرورت دارد شرکت های لوژستیکی، مؤسسات خصوصی و دولتی واجد شرایط که خواهش قرار داد آنرا داشته باشد...
Dec 10, 2013 -
اعمار تعمیر دوازده صنف مدرسه دینی ولسوالی شیندند ولایت هرات
وزارت معارف از بودجه خویش اعمار تعمیر دوازده صنف مدرسه دینی ولسوالی شیندند ولایت هرات را به اساس داوطلبی باز داخلی و قانون تدارکات ملی قرار داد مینماید. از شرکت های ساختمانی واجد شرایط دعوت بعمل میآید تا اسناد داوطلبی را در بدل 1000 افغانی غیر...
Sep 11, 2013 -
ریاست معارف هرات ساخت مبرزها، و تهیه میز و چوکی طلاب مکاتب را به داوطلبی گذاشته است.
ریاست معارف هرات ساخت مبٍرز 5غرفه ئی، ذخیره آب و تهیه 248 پایه میز و چوکی طلاب مکاتب ولسوالی انجیل و ساخت مبرز 5 غرفه ئی، ذخیره آب و تهیه 200 پایه میز و چوکی طلاب در مکاتب ولسوالی کرخ و ساخت دو باب مبرز 5 غرفه ئی و یکباب مبرز 10 غرفه ئی و حفر یک...
Jul 23, 2013 -
پروسه داوطلبی یازده قلم تجهیزات القاع مصنوعی ریاست زراعت، آبیاری ومالداری
شماره دعوت به داوطلبی (باز) MAIL/PD/NCB/00016 G ریاست زراعت آبیاری ومالداری ولایت هرات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی یازده قلم تجهیزات القاع مصنوعی مطابق مشخصات...
Jul 02, 2013 -
ریاست صحت عامه ولایت هرات برای وسایط هرات امبولانس خویش طی سال 1392 به تیل ضرورت دارد.
ریاست صحت عامه ولایت هرات برای وسایط هرات امبولانس خویش طی سال 1392 مقادار 21600 لیتر تیل دیزل و مقدار 1200 لیتر پطرول ضرورت دارد شرکت ها، مؤسسات و تانک های تیل خصوصی و دولتی واجد شرایط که خواهش قرار داد آنرا داشته باشند سر از تاریخ نشر اعلان الی...
Jun 30, 2013 -
صفحه 37 از 40