داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اعلان داوطلبی: 15877.728 کیلو گرام گاز مایع ( مواد اعاشوی) لیلیه مرکزی انستیتوت زراعت آمریت تعلیمات تخنیکی و مسلکی ریاست معارف برای سال 1394
ریاست معارف هرات در نظر دارد 15877.728 کیلو گرام گاز مایع ( مواد اعاشوی) لیلیه مرکزی انستیتوت زراعت آمریت تعلیمات تخنیکی و مسلکی خویش را برای سال مالی تعلیمی 1394 مطابق به قانون و طرز العمل تدارکات عقد قرارداد نماید. بناءً از عموم اشخاص و...
Jan 26, 2015 -
اعلان داوطلبی: 12052.8 کیلو گرام گاز مایع ( مواد اعاشوی) لیلیه دارالعلوم عالی فخرالمدارس ریاست معارف برای سال 1394
ریاست معارف هرات در نظر دارد 12052.8 کیلو گرام گاز مایع ( مواد اعاشوی) لیلیه دارالعلوم عالی فخرالمدارس خویش را برای سال مالی تعلیمی 1394 مطابق به قانون و طرز العمل تدارکات عقد قرارداد نماید. بناءً از عموم اشخاص و شرکتهای واجد الشرایط که علاقه...
Jan 26, 2015 -
داوطلبی: 13قلم مواد اعاشوی لیلیه دارالعلوم عالی فخرالمدارس ریاست معارف برای سال 1394
ریاست معارف هرات در نظر دارد 13 قلم مواد اعاشوی لیلیه دارالعلوم عالی فخرالمدارس خویش را برای سال مالی تعلیمی 1394 عقد قرارداد نماید. بناءً از عموم اشخاص و شرکتهای واجد الشرایط که علاقه اشتراک در پروسه آفرگشایی را داشته باشند دعوت بعمل می آید از...
Jan 25, 2015 -
داوطلبی: 13قلم مواد اعاشوی لیلیه مرکزی انستیتوت زراعت آمریت تعلیمات تخنیکی و مسلکی ریاست معارف برای سال 1394
ریاست معارف هرات در نظر دارد 13 قلم مواد اعاشوی لیلیه مرکزی انستیتوت زراعت آمریت تعلیمات تخنیکی و مسلکی خویش را برای سال مالی تعلیمی 1394 عقد قرارداد نماید. بناءً از عموم اشخاص و شرکتهای واجد الشرایط که علاقه اشتراک در پروسه آفرگشایی را داشته...
Jan 25, 2015 -
دوطلبی ترمیمات مکاتب پل رنگینه معارف شهر، کاشفی معارف انجیل و ذکور کهسان
ریاست معارف هرات از تمام شرکتهای ساختمانی واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی باز داخلی (ترمیمات مکاتب پل رنگینه معارف شهر، کاشفی معارف انجیل و ذکور کهسان) از تاریخ نشر اعلان الی مدت 21 یوم کاری اشتراک، شرطنامه را در بدل 500 افغانی پول غیر...
Aug 31, 2014 -
ریاست اطلاعات وفرهنگ درنظردارد تابست های کمبود خودرا ازطریق رقابت آزاد پرنماید.
بست پنجم عضوکتابخانه یک بست بست پنجم دیزاینرروزنامه اتفاق اسلام یک بست. بست چهارم کارشناس تکنالوژی معلوماتی روزنامه یک بست. بست پنجم مدیریت رسانه های محلی آژانس باختریک بست. بست پنجم باستان شناس آبدات تاریخی یک بست. بست هشت...
Apr 14, 2014 -
داوطلبی ریاست معارف ولایت هرات
قرار است مواد اعاشوی دارالعلوم عالی فخرالمدارس جمعاٌ به مبلغ (4557561) افغانی با شرکت لوژستیکی مرتضی رحمانی قرار داد گردد. موضوع به اطلاع عموم رسانیده شد در صورتیکه ادارات محترم و یا اشخاص در زمینه ادعای داشته باشند میتوانند الی مدت (14) یوم...
Mar 16, 2014 -
ریاست زراعت ولایت هرات در نظر دارد به تعداد (25) بست کمبود خویش را از طریق رقابت آزاد پر نماید.
ریاست زراعت ولایت هرات در نظر دارد به تعداد (25) بست کمبود خویش را از طریق رقابت آزاد پر نماید. که عبارت اند از: مدیریت عمومی نظارت وارزیابی بست 4 مدیریت تکنالوژی معلوماتی (IT) بست 5 آمر آبیاری بست 3 انجینیر دیزاین آبیاری...
Jan 27, 2014 -
ریاست صحت عامه ولایت هرات برای محصلین انستیتوت علوم صحی خویش در سال 1393 ضرورت به مواد غذائی و سوختی دارد.
ریاست صحت عامه ولایت هرات برای محصلین انستیتوت علوم صحی خویش در سال 1393 مواد غذائی از قبیل حبوبات، ترکاری، روغن، نان خشک، گوشت گاو، میوه جات و گاز مایع ضروری دارد شرکت های لوژستیکی، مؤسسات خصوصی و دولتی واجد شرایط که خواهش قرار داد آنرا داشته...
Jan 09, 2014 -
ریاست معارف هرات در نظر دارد سه عراده موتر فلانکوچ مورد نیاز شاگردان لیسه مسلکی روشندلان آمریت تعلیمات تخنیکی و مسلکی خویش را برای سال مالی 1393 عقد قرار دادنماید.
ریاست معارف هرات در نظر دارد سه عراده موتر فلانکوچ مورد نیاز شاگردان لیسه مسلکی روشندلان آمریت تعلیمات تخنیکی و مسلکی خویش را برای سال مالی 1393 عقد قرار دادنماید. بناٌ از عموم اشخاص و اتحادیه های ترانسپورتی که خواهان اشتراک در پروسه آفرگشائی...
Jan 07, 2014 -
صفحه 38 از 41