داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
پروسه داوطلبی خریداری 182 پایه خشک کن زعفران
شماره داوطلبی دعوت به داوطلبی (باز) MAIL/PD/NCB/00013 G ریاست زراعت آبیاری ومالداری ولایت هرات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی خریداری 182 پایه خشک کن زعفران مطابق مشخصات...
Jun 30, 2013 -
پروسه داوطلبی خریداری چهل تن پیاز زعفران
شماره دعوت به داوطلبی(باز) MAIL/PD/NCB/00011 G ریاست زراعت آبیاری و مالداری ولایت هرات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی خریداری چهل تن پیاز زعفران مطابق مشخصات تخنیکی خریداری...
Jun 12, 2013 -
پروسه داوطلبی خریدار ی(19) قلم تجهیزات لابراتواری
شماره دعوت به داوطلبی (باز) MAIL/PD/NCB/00010 G ریاست زراعت آبیاری و مالداری ولایت هرات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی خریدار ی(19) قلم تجهیزات لابراتوار کنترول کیفیت...
Jun 12, 2013 -
ریاست معارف هرات جهت رفع نیازمندی امورات اداری خویش به یک باب تعمیر 16 اطاقه با ملحقات آن نیاز دارد
ریاست معارف هرات جهت رفع نیازمندی امورات اداری خویش به یک باب تعمیر 16 اطاقه با ملحقات آن که در نزدیکی واطراف ریاست معارف موقعیت داشته باشد بطور کرایه ضرورت دارد اشخاص ومؤسسات که همچو تعمیر داشته و حاضر به کرایه دادن باشد میتواند از تاریخ نشراعلان...
May 25, 2013 -
پروسه داوطلبی تهیه مقدار 152 تن کود کیمیاوی DAP و 305 تن کود کیمیاوی یوریا 46 فیصد
شماره داوطلبی: MAIL/NCB/0009/ G/ ریاست زراعت، آبیاری و مالداری هرات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی تهیه ( مقدار 152 تن کود کیمیاوی DAP و 305 تن کود کیمیاوی یوریا 46 فیصد) مطابق مشخصات درج اسناد داوطلبی اشتراک...
May 06, 2013 -
وزارت معارف از بودجه خویش اعمار تعمیر شانزده صنفی معه میز و چوکی دارالعلوم جامع شریف ولایت هرات را به اساس داوطلبی باز داخلی و قانون تدارکات ملی قرارداد مینماید
وزارت معارف از بودجه خویش اعمار تعمیر شانزده صنفی معه میز و چوکی دارالعلوم جامع شریف ولایت هرات را به اساس داوطلبی باز داخلی و قانون تدارکات ملی قرارداد مینماید. از شرکت های ساختمانی واجد شرایط دعوت بعمل میآید تا اسناد داوطلبی را در بدل 1000...
Apr 06, 2013 -
وزارت معارف از بودجه خویش اعمار تعمیر 12 صنفی مدرسه دینی ولسوالی شیندندولایت هرات را به اساس داوطلبی باز داخلی و قانون تدارکات ملی قرا داد مینماید
وزارت معارف از بودجه خویش اعمار تعمیر 12 صنفی مدرسه دینی ولسوالی شیندندولایت هرات را به اساس داوطلبی باز داخلی و قانون تدارکات ملی قرا داد مینماید. از شرکت های ساختمانی واجد شرایط دعوت بعمل میآید تا اسناد داوطلبی را در بدل 1000 افغانی پول غیر...
Apr 06, 2013 -
داوطلبی تعداد 182 پایه دستگاه ماشین خشک کن زعفران
شکاره دعوت به داوطلبی(باز) MALI/PD/NCB/0007 G ریاست زراعت آبیاری ومالداری ولایت هرات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی تعداد 182 پایه دستگاه ماشین خشک کن زعفران...
Apr 03, 2013 -
داوطلبی چهل متریک تن پیاز زعفران مطابق طرزالعمل تخنیکی
شماره دعوت به داوطلبی(باز) MAIL/PD/NCB/0005 G ریاست زراعت آبیاری و مالداری ولایت هرات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی چهل متریک تن پیاز زعفران مطابق طرزالعمل تخنیکی واصله...
Apr 03, 2013 -
داوطلبی (750) متریک تن گندم اصلاح شده بذری مطابق طرزالعمل تخنیکی
شماره دعوت به داوطلبی (باز) MAIL/PD/NCB/ 0006 G ریاست زراعت آبیاری ومالداری ولایت هرات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی (750) متریک تن گندم اصلاح شده بذری مطابق طرزالعمل تخنیکی...
Apr 03, 2013 -
صفحه 40 از 41