داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
پروسه داوطلبی تهیه مقدار 152 تن کود کیمیاوی DAP و 305 تن کود کیمیاوی یوریا 46 فیصد
شماره داوطلبی: MAIL/NCB/0009/ G/ ریاست زراعت، آبیاری و مالداری هرات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی تهیه ( مقدار 152 تن کود کیمیاوی DAP و 305 تن کود کیمیاوی یوریا 46 فیصد) مطابق مشخصات درج اسناد داوطلبی اشتراک...
May 06, 2013 -
وزارت معارف از بودجه خویش اعمار تعمیر شانزده صنفی معه میز و چوکی دارالعلوم جامع شریف ولایت هرات را به اساس داوطلبی باز داخلی و قانون تدارکات ملی قرارداد مینماید
وزارت معارف از بودجه خویش اعمار تعمیر شانزده صنفی معه میز و چوکی دارالعلوم جامع شریف ولایت هرات را به اساس داوطلبی باز داخلی و قانون تدارکات ملی قرارداد مینماید. از شرکت های ساختمانی واجد شرایط دعوت بعمل میآید تا اسناد داوطلبی را در بدل 1000...
Apr 06, 2013 -
وزارت معارف از بودجه خویش اعمار تعمیر 12 صنفی مدرسه دینی ولسوالی شیندندولایت هرات را به اساس داوطلبی باز داخلی و قانون تدارکات ملی قرا داد مینماید
وزارت معارف از بودجه خویش اعمار تعمیر 12 صنفی مدرسه دینی ولسوالی شیندندولایت هرات را به اساس داوطلبی باز داخلی و قانون تدارکات ملی قرا داد مینماید. از شرکت های ساختمانی واجد شرایط دعوت بعمل میآید تا اسناد داوطلبی را در بدل 1000 افغانی پول غیر...
Apr 06, 2013 -
داوطلبی تعداد 182 پایه دستگاه ماشین خشک کن زعفران
شکاره دعوت به داوطلبی(باز) MALI/PD/NCB/0007 G ریاست زراعت آبیاری ومالداری ولایت هرات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی تعداد 182 پایه دستگاه ماشین خشک کن زعفران...
Apr 03, 2013 -
داوطلبی چهل متریک تن پیاز زعفران مطابق طرزالعمل تخنیکی
شماره دعوت به داوطلبی(باز) MAIL/PD/NCB/0005 G ریاست زراعت آبیاری و مالداری ولایت هرات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی چهل متریک تن پیاز زعفران مطابق طرزالعمل تخنیکی واصله...
Apr 03, 2013 -
داوطلبی (750) متریک تن گندم اصلاح شده بذری مطابق طرزالعمل تخنیکی
شماره دعوت به داوطلبی (باز) MAIL/PD/NCB/ 0006 G ریاست زراعت آبیاری ومالداری ولایت هرات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی (750) متریک تن گندم اصلاح شده بذری مطابق طرزالعمل تخنیکی...
Apr 03, 2013 -
پروسه داوطلبی تخریب واعمارمجدد دیوار تعمیر ریاست زراعت، آبیاری ومالداری
شماره دعوت به داوطلبی(باز) MAIL/NCB002 W ریاست زراعت آبیاری ومالداری ولایت هرات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت منماید تا در پروسه داوطلبی تخریب واعمار مجدد دیوار تعمیر ریاست زراعت، آبیاری ومالداری که در...
Apr 03, 2013 -
خریداری 2268 کیلو گرام گوشت گوسفند ( بره و بزغاله ) توسط ریاست معارف
ریاست معارف هرات در نظر دارد تامقدار 2268 کیلو گرام گوشت گوسفند (بره و بزغاله ) لیله مدرسه فخرالمدارس خویش را بابت سال 1392 تهیه و آماده نماید بناٌ افراد و موسساتیکه خواهان عقد قرار داد را داشته باشند میتوانند از تاریخ نشراعلان الی مدت 14 یوم کاری...
Mar 13, 2013 -
ریاست معارف هرات برای انستیتوت اداره و حسابداری به یک باب تعمیر کرایی دارای 12 اطاق کلان درسی ضرورت دارد
ریاست معارف هرات برای انستیتوت اداره و حسابداری به یک باب تعمیر کرایی دارای 12 اطاق کلان درسی، آب، برق، تلیفون که در ناحیه پنجم شاروالی موقعیت داشته باشد ضرورت دارد. بناءٌ اشخاص وموسساتیکه خواهش اشتراک در داوطلبی را داشته باشند میتوانند...
Feb 16, 2013 -
ریاست معارف هرات در نظر دارد دو عراده فلانکوچ طورکرائی برای مدت یک سال تعلیمی به خدمت بگیرد
ریاست معارف هرات در نظر دارد جهت حمل ونقل شاگردان آمریت لسیه مسلکی روشندلان دوعراده موتر فلانکوچ طور کرائی برای مدت یک سال تعلیمی به خدمت بگیرد. بناٌافراد واتحادیه های ترانسپورتی که خواهان عقد قرارداد را داشته باشند میتوانند سراز تاریخ نشر...
Feb 16, 2013 -
صفحه 40 از 41