داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
به کرایه گرفتن یک عراده موتر سراچه مدل 95 توسط ریاست معارف هرات جهت بازدید تیم انجینران در مرکز شهر و ولسوالی های پانزده گانه
ریاست معارف هرات در نظر دارد جهت بازدید تیم انجینران خویش از پروژه های ساختمانی در مرکز شهر و ولسوالی های پانزده گانه این ریاست یک عراده موتر سراچه مدل 95 را به کرایه بگیرد. بنا ٌافراد و اتحادیه های ترانسپورتی که خواهان عقد قرار داد را داشته...
Feb 16, 2013 -
تهیه حفر چاه در ولسوالی رباط سنگی و تهیه 490 پایه میز و چوکی طلاب در چهار مکتب ولسوالی های رباط سنگی و زنده جان
ریاست معارف هرات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی باز داخلی (تهیه حفر چاه در ولسوالی رباط سنگی و تهیه 490 پایه میز و چوکی طلاب طبق نقشه در چهار مکتب ولسوالی های رباط سنگی و زنده جان) اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش...
Feb 11, 2013 -
خریداری هشتاد هزار لیتر تیل
"َریاست شرکت آبرسانی وکانالیزاسیون زون هرات در نظر دارد جهت چالانی جنراتورهای مربوط خویش مقدار هشتاد هزار لیتر تیل دیزل خریداری نماید . شرکت های تجارتی و پمپ استیشن هایی که تیل مورد نیاز ریاست شرکت آبرسانی را تهیه کرده بتوانند از تاریخ...
Jan 26, 2013 -
حفرچاه آب آشامیدنی و تهیه تعداد 300 پایه میز وچوکی طلاب برای سه مکتب در ولسوالی های انجیل و پشتون زرغون
ریاست معارف هرات حفرچاه آب آشامیدنی و تهیه تعداد 300 پایه میز وچوکی طلاب برای سه مکتب در ولسوالی های انجیل و پشتون زرغون رابه اعلان داوطلبی گذاشته است. بناءٌ اشخاص و موسساتیکه خواهش اشتراک در داوطلبی را داشته باشند میتوانند شرطنامه را از تاریخ...
Jan 22, 2013 -
اعمار حفر چاه آب عمیق و واش روم چهار غرفه ئی در هفت ولسوالی
ریاست معارف در نظر دارد در هفت ولسوالی چاه آب عمیق وواش روم چهار غرفه ئی اعمار وحفر نماید . موسسات وشرکت ها میتواند در مقابل (1000) افغانی پول غیر قابل باز گشت از مدیریت عمومی تهیه وتدارکات معارف شرطنامه اخذ بدارند. وآفر گشائی به تاریخ 1391/9/14...
Nov 07, 2012 Dec 04, 2012
اعمار لیترین های 6غرفه ئی و4غرفه ئی هشت مکتب مرکزی به اعلان داوطلبی گذاشته شد
بتاریخ 1391/7/30 اعمار لیترین های 6غرفه ئی و4غرفه ئی هشت مکتب مرکزی به اعلان داوطلبی گذاشته شده است .که قرار است بتاریخ 1391/8/27 در ریاست معارف آفرگشائی صورت میگیرد .
Oct 02, 2012 -
صفحه 41 از 41