داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
پروسه داوطلبی تخریب واعمارمجدد دیوار تعمیر ریاست زراعت، آبیاری ومالداری
شماره دعوت به داوطلبی(باز) MAIL/NCB002 W ریاست زراعت آبیاری ومالداری ولایت هرات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت منماید تا در پروسه داوطلبی تخریب واعمار مجدد دیوار تعمیر ریاست زراعت، آبیاری ومالداری که در...
Apr 03, 2013 -
خریداری 2268 کیلو گرام گوشت گوسفند ( بره و بزغاله ) توسط ریاست معارف
ریاست معارف هرات در نظر دارد تامقدار 2268 کیلو گرام گوشت گوسفند (بره و بزغاله ) لیله مدرسه فخرالمدارس خویش را بابت سال 1392 تهیه و آماده نماید بناٌ افراد و موسساتیکه خواهان عقد قرار داد را داشته باشند میتوانند از تاریخ نشراعلان الی مدت 14 یوم کاری...
Mar 13, 2013 -
ریاست معارف هرات برای انستیتوت اداره و حسابداری به یک باب تعمیر کرایی دارای 12 اطاق کلان درسی ضرورت دارد
ریاست معارف هرات برای انستیتوت اداره و حسابداری به یک باب تعمیر کرایی دارای 12 اطاق کلان درسی، آب، برق، تلیفون که در ناحیه پنجم شاروالی موقعیت داشته باشد ضرورت دارد. بناءٌ اشخاص وموسساتیکه خواهش اشتراک در داوطلبی را داشته باشند میتوانند...
Feb 16, 2013 -
ریاست معارف هرات در نظر دارد دو عراده فلانکوچ طورکرائی برای مدت یک سال تعلیمی به خدمت بگیرد
ریاست معارف هرات در نظر دارد جهت حمل ونقل شاگردان آمریت لسیه مسلکی روشندلان دوعراده موتر فلانکوچ طور کرائی برای مدت یک سال تعلیمی به خدمت بگیرد. بناٌافراد واتحادیه های ترانسپورتی که خواهان عقد قرارداد را داشته باشند میتوانند سراز تاریخ نشر...
Feb 16, 2013 -
به کرایه گرفتن یک عراده موتر سراچه مدل 95 توسط ریاست معارف هرات جهت بازدید تیم انجینران در مرکز شهر و ولسوالی های پانزده گانه
ریاست معارف هرات در نظر دارد جهت بازدید تیم انجینران خویش از پروژه های ساختمانی در مرکز شهر و ولسوالی های پانزده گانه این ریاست یک عراده موتر سراچه مدل 95 را به کرایه بگیرد. بنا ٌافراد و اتحادیه های ترانسپورتی که خواهان عقد قرار داد را داشته...
Feb 16, 2013 -
تهیه حفر چاه در ولسوالی رباط سنگی و تهیه 490 پایه میز و چوکی طلاب در چهار مکتب ولسوالی های رباط سنگی و زنده جان
ریاست معارف هرات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی باز داخلی (تهیه حفر چاه در ولسوالی رباط سنگی و تهیه 490 پایه میز و چوکی طلاب طبق نقشه در چهار مکتب ولسوالی های رباط سنگی و زنده جان) اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش...
Feb 11, 2013 -
خریداری هشتاد هزار لیتر تیل
"َریاست شرکت آبرسانی وکانالیزاسیون زون هرات در نظر دارد جهت چالانی جنراتورهای مربوط خویش مقدار هشتاد هزار لیتر تیل دیزل خریداری نماید . شرکت های تجارتی و پمپ استیشن هایی که تیل مورد نیاز ریاست شرکت آبرسانی را تهیه کرده بتوانند از تاریخ...
Jan 26, 2013 -
حفرچاه آب آشامیدنی و تهیه تعداد 300 پایه میز وچوکی طلاب برای سه مکتب در ولسوالی های انجیل و پشتون زرغون
ریاست معارف هرات حفرچاه آب آشامیدنی و تهیه تعداد 300 پایه میز وچوکی طلاب برای سه مکتب در ولسوالی های انجیل و پشتون زرغون رابه اعلان داوطلبی گذاشته است. بناءٌ اشخاص و موسساتیکه خواهش اشتراک در داوطلبی را داشته باشند میتوانند شرطنامه را از تاریخ...
Jan 22, 2013 -
اعمار حفر چاه آب عمیق و واش روم چهار غرفه ئی در هفت ولسوالی
ریاست معارف در نظر دارد در هفت ولسوالی چاه آب عمیق وواش روم چهار غرفه ئی اعمار وحفر نماید . موسسات وشرکت ها میتواند در مقابل (1000) افغانی پول غیر قابل باز گشت از مدیریت عمومی تهیه وتدارکات معارف شرطنامه اخذ بدارند. وآفر گشائی به تاریخ 1391/9/14...
Nov 07, 2012 Dec 04, 2012
اعمار لیترین های 6غرفه ئی و4غرفه ئی هشت مکتب مرکزی به اعلان داوطلبی گذاشته شد
بتاریخ 1391/7/30 اعمار لیترین های 6غرفه ئی و4غرفه ئی هشت مکتب مرکزی به اعلان داوطلبی گذاشته شده است .که قرار است بتاریخ 1391/8/27 در ریاست معارف آفرگشائی صورت میگیرد .
Oct 02, 2012 -
صفحه 41 از 41